Press Release

Nepal Earthquake: Karnataka SDPI Appeal to Contribute Earthquake Victims Relief fund

  £ÉÃ¥Á¼À ¨sÀÆPÀA¥À ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滸À®Ä J¸ïr¦L ¤zsÁðgÀ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÉÄÃ.7:  GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ ºÁUÀÆ £ÉÃ¥Á¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ©üÃPÀgÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀPÉÌ vÀÄvÁÛzÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÉƲAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ ...

Dr Mehboob Sharif Avad elected State President of SDPI Karnataka

J¸ï.r.¦.L gÁeÁåzsÀåPÀëgÁV qÁ| ªÉĺÀ§Æ¨ï ±ÀjÃ¥sï CªÁzï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À«ÄwAiÀÄ 2015-18gÀ ¸Á°UÉ £ÀÆvÀ£À gÁeÁåzsÀåPÀëgÁV qÁ| ªÉĺÀ§Æ¨ï ±ÀjÃ¥sï CªÁzï DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. J¦æ¯ï 30gÀAzÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛj£À ¦üæÃqÀA ºÁ¯ï £À°è ...

SDPI Demand for the Justice towards the Two dalit People who were Murdered or Human Sacrifice

HUMAN SACRIFICE OF DALITS AT SANTE MARAHALLI OF CHAMRAJNAGAR TALUK Bangalore; April.21: On 19th Mar’ 2013 Dalit laborers who were working in the farm of Chamrajnagar District Santamarahalli. One of ...

SDPI Indore organized protest against recent electricity fair hike in the State

यह की उर्जा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल दुवारा विधानसभा में यह मान लेना कि बिजली के मीटर ज्यादा बिलिंग कर रहे हैं, एक गंभीर मामला है। महज मीटर कंपनी को ...

SDPI Madhya Pradesh conducting signature campaign demanding Hospital and Girls College in Khajrana

खजराना मे सरकारी अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज की माँग को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात की, खजराना विधानसभा 5 के वार्ड 39 मे एस.डी.पी.आई. के वार्ड अध्यक्ष मोहसिन खान और सचिव मुजफ्फर हुसैन ने बताया कीखजराना मे बड़े मदरसे और दरगाह के सामने स्थित जमीन खसरा नंबर 435/1/1 पर सरकारी अस्पताल और सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने हेतु हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात जमजम चौराहा खजराना से की गई जिसमे दो हजार से ज्यादा लोगो ने हस्ताक्षर कर अपनासमर्धन जताया !! यह हस्ताक्षर अभियान  चार सप्ताह तक चलेगा। इसके अन्तर्गत घर – घर जाकर भी हस्ताक्षर कराएं जाएंगे ।इसके बाद एक धरना प्रदर्शन किया जाकर कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा !! जिला अध्यक्ष शकील शेख ने बताया की यह जमीन दिनाँक 22 फ़रवरी 1996 मे सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण संस्था को आवंटित की थी जिसकी लीज़ बाद मे निरस्त हो गई थी तब से इस जमीन पर भू माफियाओ की नज़र मे रही है और कई बार इसको बेचनेऔर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिशे की गई है !! आबादी के हिसाब से खजराना मे सरकारी अस्पताल की जरुरत है और छात्राओ के लिए गर्ल्स कॉलेज की, सरकार यह जमीन आवंटित करती है तो जनसहयोग से अस्पताल और कॉलेज का निर्माण करवाया जा सकता है !खजराना हमेशा से ही बुनियादी सुविधाओ से वंचित रहा है सरकार को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए !!

Massive rally jointly organized by multiple organizations demanding justice for the 1984 Sikh genocide

मंडी हाउस से जंतर मंतर तक 84 के सिख दंगे के लोगों को इंसाफ की मांग के लिए निकला गया सम्मूहिक जान प्रदर्शन वर्तमान सरकार ने दंगायूं को सम्मान व ...

SDPI Neemach District, Madhya Pradesh organized Cadre Convention

Neemach District/Madhya Pradesh: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (एसडीपीआई) का आज कार्यकर्ता सम्मेलन नीमच के सुंदरम मैरिज गार्डन, नीमच सिटी रोड पर आयोजित किया गया एव रैली निकली गयी और ...

SDPI Rajasthan organized statewide protest against the appointment of Kalyan Singh as Governor

KOTA/Rajasthan: dksVk fnaukd 4 flrEcj 2014 dks lks”ky MseksdszfVd ikVhZ vkWQ bf.M;k ds )kjk lafo/kku ,oa dkuwu rksMus okys izrhdkRed ltk;k¶rk  Jh dY;k.k flag dks jktLFkku dk jkT;iky cuk, tkus ...

Vacuity of Opposition Leader Shows Political Bankruptcy in India – SDPI

  KOTA/Rajasthan: Absence of opposition leader in the Loka Sabha fingerpoints to the failure of democracy in India, said A Sayeed National President, Social Democratic Party of India, here today.  He ...

Police atrocity on the rise; SDPI Indore demands justice for the victims of police atrocity.

इन्दौर: फ़िरोज़ मुल्तानी पिता साबिर मुल्तानी निवासी मकान नंबर 14 , आलापूरा, जुनी इन्दौर, इन्दौर को दिनाँक 21 अगस्त, २०१४ रात 10 बजे थाना छत्रीपुरा थाना प्रभारी श्री रामदीन कानवा ...