Press Release

SDPI Rajasthan paid tribute to the brave soldiers who lost their lives in Manipur terrorist attack

 मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रृध्दांजली अर्पित की। कोटा, 5 जून 2015 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया की कोटा इकाई की और से मणिपुर के ...

SDPI got strengthened in the Gram Panchayat Elections in Karnataka

 Bangalore, June 06: Despite of the huge publicity dispensing rampant customary usage of money, wine distribution, muscle power and spreading of rumours by the Congress, BJP and JD(S) in the ...

Nepal relief fund from SDPI – A humble attempt in extending aid to the earthquake victims – Mohammed Shafi

New Delhi: 05 June 2015 Social Democratic Party of India, recently conducted a campaign to raise funds to extend help to the neighbouring country Nepal which was hit by high ...

Resolution passed in the National Representative Council meeting of SDPI

Resolution passed in the National Representative Council meeting of Social Democratic Party of India held at Aluva, Ernakulam, Kerala on 24th & 25th May 2015 Resolution No. 1 Failures of ...

A. Sayeed re-elected national president of SDPI

Ernakulam, Kerala: 25 May 2015 Aluva, (Ernakulam) May 25: A. Sayeed has been re-elected unanimously as the national president of Social Democratic Party of India, (SDPI), for three years for ...

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ &

 ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೆ.15: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯೆಂದು  ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ...

SDPI glimpsed on its performances in General Assembly elections

KARNATAKA: SDPI Karnataka glimpsed on their performances in Karnataka Assembly elections in 2013 for the first time. After winning polls in Panchayat and local bodies, the state fielded 24 candidates ...

SDPI Rajasthan Appeal to contribute Earthquake victims Relief fund

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया के देशव्यापी अभियान के तहत पुरे राजस्थान प्रदेश में नेपाल पीडितो की सहायता के लिए 8.9.10 मई को पैदल मार्च निकाल कर सहायता राशि एकत्र ...

SDPI extending aid to Nepal earthquake victims

New Delhi:  07 May 2015  For over a week we have been witnessing the troublesome high intensity earthquake that rocked our neighboring country Nepal causing massive destruction and loss of ...

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ. ...