Press Release

SDPI Rajasthan Appeal to contribute Earthquake victims Relief fund

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया के देशव्यापी अभियान के तहत पुरे राजस्थान प्रदेश में नेपाल पीडितो की सहायता के लिए 8.9.10 मई को पैदल मार्च निकाल कर सहायता राशि एकत्र ...

SDPI extending aid to Nepal earthquake victims

New Delhi:  07 May 2015  For over a week we have been witnessing the troublesome high intensity earthquake that rocked our neighboring country Nepal causing massive destruction and loss of ...

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ. ...

Newly elected Karntaka state working committee Felicitate Programme at B.C Road

 PÀ¥ÀÄà ºÀt WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ°: E.C§Æ§PÀÌgï       ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ªÉÄÃ.01: £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ «zÉñÀ¢AzÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀAzÀÄ vÀ¯Á 15®PÀë £ÁUÀjPÀjUÉ ºÀAZÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÉñÀzÉÆA¢UÉ ºÉý ªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆâ ...

Karnataka State Representatives Council Resolution

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ: ¢£ÁAPÀ 30£Éà J¦æ¯ï 2015 ªÀÄvÀÄÛ 1£Éà ªÉÄà 2015 gÀAzÀÄ «ÄvÀÆÛj£À ¦üæÃqÀA ºÁ¯ï£À°è £ÀqÉzÀ ¸ÉÆöAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀëzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ...

SDPI Rajasthan New State President Declared

सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया राजस्थान की और से 02 मई को प्रात: 11 बजे सीएडी सर्किल स्थित YKS होटल में प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस द्धिवार्षिक ...

SDPI demands judicial commission in Hashimpura massacre case to pin-point lapse of officials in probe

New Delhi, 22 April 2015    The Social Democratic Party of India, (SDPI) has strongly demanded that the state government of Uttar Pradesh must constitute a judicial commission to find ...

On Social Justice Day Police Obstruct Public programme: SDPI Protest

 ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನದಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಸರಿಂದ ಅಡ್ಡಿ : ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ   ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಎ.14: ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ...

SDPI organizes workshop on Caste Based Socio-Economic Survey

SDPI Social democratic party of India Karnataka organized workshop on Caste Based Socio Economic and Education Survey at Darussalam Bangalore. Speakers janab Abdussalam Puthige, chief editor Vaarta Bharathi Daily Kannada. ...

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದಲಿತರ ನರಬಲಿ ಪ್ರಕರಣ : ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಪ&#

 • ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ: ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ (ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ) ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ನಿಯೋಗ   ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾ.31: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂತೆ ಮರಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ...