Category Archives: Events

10 Mar
0

Massive protest demonstration in Chennai against the unjust Israeli attack on Palestine

 இஸ்ரேலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசையும், ஐ.நா வையும் வலியுறுத்தி ஐ.நா அலுவலக முற்றுகை போராட்டம்!   பாலஸ்தீனை ஆக்கிரமித்த இஸ்ரேல் தொடர்ந்து பாலஸ்தீனத்தின் பூர்விக குடிமக்களை அவர்களின் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து அகதிகளாக்கி அவர்கள் மீது கொடூர தாக்குதலை கட்டவிழ்த்து வருகிறது. கடந்த 8 ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது வரை 14 நாட்களாக ...

10 Mar
0

Gana Front held protest demanding justice for the Potato Farmers in West Bengal

Kolkata: A massive protest rally has been taken out from College Square to Rani Rashmani Road, Kolkata on 18th March, 2015. The Protest was organized by the Gana Front on the issue of suicides of potato farmers in Arambagh, W.B. ...

10 Mar
0

SDPI and other parties a protest against Israel.

 फलीस्तीन पर इज़राइल दुवारा किये जा रहे नरसंहार के खिलाफ आज रीगल स्क्वायर एम. जी. रोड इन्दौर पर मानव श्रृंखला (ह्यूमन चैन) बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया, ...

10 Mar
0

SDPI organizes workshop on Caste Based Socio-Economic Survey

SDPI Social democratic party of India Karnataka organized workshop on Caste Based Socio Economic and Education Survey at Darussalam Bangalore. Speakers janab Abdussalam Puthige, chief editor Vaarta Bharathi Daily Kannada. Retired IAS officer janab Zameer Pasha, Janab Maqsood Imran Qateeb-o-Imam ...

10 Mar
0

SDPI Bhiwandi convener urged authorities to entitle the over-bridge after the name of Abdul Samad Lal Muhammed Momin

Bhiwandi/Maharashtra: SDPI Bhiwandi Unit Maharashtra approached the Corporators and submitted them with a memorandum addressing the authorities concerned to entitle the Vanjaarpatti Over-bridge to the name of Mr.  Abdul Samad Lal Muhammed Momin. The memorandum has been submitted on 07th ...

10 Mar
0

SDPI Rajasthan New State President Declared

सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया राजस्थान की और से 02 मई को प्रात: 11 बजे सीएडी सर्किल स्थित YKS होटल में प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस द्धिवार्षिक सम्मेलन में पार्टी की विभिन्न गतिविधियांें एव वर्किग रिपोट प्रस्तुत ...

10 Mar
0

Cadre Convention conducted in Mangrol, Baran District of Rajasthan

Mangrol/Rajasthan: 07 Sept 2014 A massive participation has been witnessed in the “Karyakarta Sammelan”, Cadres Convention at Mangrol constituency of Baran District. A huge count of members who became cadres were taught the Party ideology during the Cadres convention which ...

10 Mar
0

Karnataka State Representatives Council Resolution

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ: ¢£ÁAPÀ 30£Éà J¦æ¯ï 2015 ªÀÄvÀÄÛ 1£Éà ªÉÄà 2015 gÀAzÀÄ «ÄvÀÆÛj£À ¦üæÃqÀA ºÁ¯ï£À°è £ÀqÉzÀ ¸ÉÆöAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀëzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ:      2008gÀ°è ºÀħâ½î ¸ÉÆàÃl £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAZÀÄ DgÉÆÃ¥ÀzÀ°è ...

10 Mar
0

SDPI Nanded organized Cadre Convention

09 Sept Nanded, Maharashtra The program was conducted at Barkat Complex and was attended by all the cadres from different parts of the district. The program started with a welcome address by District President Aijaz Ahmed. State President Sadique Qureshi ...

10 Mar
0

Newly elected Karntaka state working committee Felicitate Programme at B.C Road

 PÀ¥ÀÄà ºÀt WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ°: E.C§Æ§PÀÌgï       ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ªÉÄÃ.01: £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ «zÉñÀ¢AzÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀAzÀÄ vÀ¯Á 15®PÀë £ÁUÀjPÀjUÉ ºÀAZÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÉñÀzÉÆA¢UÉ ºÉý ªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆâ FUÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð ...