Category Archives: Events

10 Mar
0

Nepal Earthquake: Karnataka SDPI Appeal to Contribute Earthquake Victims Relief fund

  £ÉÃ¥Á¼À ¨sÀÆPÀA¥À ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滸À®Ä J¸ïr¦L ¤zsÁðgÀ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÉÄÃ.7:  GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ ºÁUÀÆ £ÉÃ¥Á¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ©üÃPÀgÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀPÉÌ vÀÄvÁÛzÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÉƲAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À«Äw ¤zsÀðj¹zÉ.     EzÀgÀ CAUÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ ...

10 Mar
0

BBMP Election: SDPI candidates filed 5 nomination

 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D.8: “¨sÀæµÁ×ZÁgÀ ªÀÄÄPÀÛ d£À¥ÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃlgï” JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ F ¨Áj ©.©.JA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀë¢AzÀ EzÀĪÀgÉUÉ LzÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÆ® w½¹zÉ.      UÀÄgÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨Áj ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ gÁå° £Àqɹ ªÀÄ£ÉÆÃgÁAiÀÄ£À ¥Á¼Àå ªÁrð£À C¨sÀåyð ...

27 Feb
0

SDPI KarnatakaState condemned: Police declined the permission for Social justice day programme at Chamarajnagar

ಪೋಲಿಸರಿಂದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಖಂಡನೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಡಾ! ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ) ವು  “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಕನಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ” ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ ವನ್ನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ...

27 Feb
0

हदय विदारक घटना के विरोध में केंडल मार्च निकाला गया।

कोटा दिंनांक 10 अक्टूबर 2014 सोशल डेमोके्रटिक पार्टी आॅफ इण्डिया की और से कोटा मे हुई दो दिल दहलाने वाली घटनाओं में चेचट की आईशा नाम की लडकी की कुत्तों के द्धारा नोच कर खाने और कल अपहरण हुए रूद्राक्ष ...

27 Feb
0

SDPI Karnataka pressed for CBI investigation into the mysterious death of IAS officer D K Ravi

`ದಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಕೆ ರವಿ ನಿಗೂಡ ಸಾವು: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್‍ಡಿಪಿಐ ಆಗ್ರಹ  ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾ, 17: ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಕೆ ರವಿ ಯವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ‘ರಾಜ್ಯವು ಓರ್ವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ...

27 Feb
0

SDPI deplores controversy around documentary ‘Storyville: India’s daughter’; demands to lift ban

New Delhi 08 Jan 2015 The Social Democratic Party of India, (SDPI), has deplored the controversy brewing for last few days around the documentary “Storyville: India’s daughter”, made by the British filmmaker Ms Leslee Udwin which has been worsened by ...

27 Feb
0

Protest Day Conduct All Rajasthan Against nathuram Godse

प्रदेश भर में गांधी जी को श्रृध्दांजलि अर्पित कर विरोध दिवस मनाया गया।          राजस्थान 31 जनवरी 2015, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया की और से गाँधी  जी की पुण्यतिथि पर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के समर्थको ...

27 Feb
0

SDPI Baran organized a District Cadre Convention

 कार्यकर्ता सम्मलेन का आयोजन किया गया बारां, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया कि बारां इकाई कि और से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मलेन का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव जफ़र अमीन, अशफाक हुसैन व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीताराम ...

27 Feb
0

Republic Day Message from Party’s National President

REPUBLIC DAY MESSAGE From Party’s National President A. Sayeed Central Office, New Delhi On this day, when India celebrates its 65th Republic Day anniversary, I extend warm greetings to all Indians living in India and all over the world. It ...

27 Feb
0

SDPI held massive rally at vigyan nagar & gauri hotel street

कोटा दिंनांक 18 नवंबर 2014SDPI की ओर से देर रात्रि गौरी होटल की गली में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि विश्वविख्याात दरगाह अजमेर शरीफ गद्दीनशीन  सैय्यद सरवर चिश्ती तथाSDPIके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबुबक्र थे। वार्ड नं0 ...