Category Archives: National Campaigns

12 Feb
0

STOP Assault On Personal Laws: SDPI Holds Massive Agitations in Capital Cities of India

STOP Assault On Personal Laws: SDPI Holds Massive Agitations in Capital Cities of India 12 February 2018, New Delhi: Social Democratic Party of India (SDPI) has declared launched a countrywide campaign against the desperate attempts by the Modi led BJP Government ...

25 Aug
1

COME OUT OF HOME, with Free Hands and Mind and take over the mission of Self-Protection – A SAYEED at Delhi Jama Masjid

Come Out of Home, with Free Hands and Mind and take over the mission of Self-Protection – A SAYEED at Delhi Jama Masjid Come Out of Home, with Free Hands and Mind and take over the mission of Self-Protection – ...

11 Aug
0

SDPI conducts countrywide street-corner meets as part of its campaign Resist Lynching India

SDPI conducts countrywide street-corner meets as part of its campaign Resist Lynching India New Delhi: Social Democratic Party of India (SDPI) has been effectively campaigning on the streets across the country appealing people to resist lynching India. The campaign was ...

02 Aug
1

RESIST LYNCHING INDIA; Mob violence is a threat to our country’s democracy – SDPI

RESIST LYNCHING INDIA; Mob violence is a threat to our country’s democracy – SDPI SDPI launched People’s Campaign; RESIST LYNCHING INDIA at Jaipur New Delhi, 01 August 2017: Social Democratic Party of India (SDPI) held a massive public meeting at Jaipur ...

31 Jul
0

RESIST LYNCHING INDIA; SDPI conducted press conferences countrywide; announced its campaign’s launch

New Delhi, 31 July 2017: Social Democratic Party of India (SDPI) held press conference in capital cities of different states across the country announcing the launch of its national campaign RESIST LYNCHING INDIA. The purpose of this campaign is to create ...

20 Jul
0

SDPI scheduled to launch a nationwide campaign ‘RESIST LYNCHING INDIA’

SDPI CONDUCTS A NATIONAL CAMPAIGN ‘RESIST LYNCHING INDIA’ New Delhi, 20 July 2017:  Social Democratic Party of India National President A. Sayeed said in a press statement that the party will conduct a national campaign ‘RESIST LYNCHING INDIA’ from 1 ...

11 Mar
0

SDPI trumpeted the launch of of its Nationwide Campaign Against Communal Terror

New Delhi 11 Dec 2015 It is time to be united and a wage a war against the growing communal terror in the world’s largest democracy, said Social Democratic Party of India National President A Sayeed, during a mass gathering ...

11 Mar
0

SDPI holds Parliament March, submits memorandum to the President

New Delhi, December 21: A massive Parliament March, a part of the ongoing nationwide Campaign Against Communal Terror with the slogan “On Your Feet, Not On Your Knees”, organized under the banner of Social Democratic of India-SDPI, with more than ...

10 Mar
0

SDPI launches nationwide campaign against Communal Terror

New Delhi, 30 Nov 2015 Social Democratic Party of India will launch a nationwide campaign against communal terror entitled “On Your Feet, Not On Your Knees” from 10 to 30 Dec, 2015. The campaign’s objective is to stop attacks on ...

10 Mar
0

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ.      ¥ÀlÖtzÀ PÉÆèÃPï lªÀgï §½ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ...