Category Archives: States Affairs

10 Mar
0

Massive rally jointly organized by multiple organizations demanding justice for the 1984 Sikh genocide

मंडी हाउस से जंतर मंतर तक 84 के सिख दंगे के लोगों को इंसाफ की मांग के लिए निकला गया सम्मूहिक जान प्रदर्शन वर्तमान सरकार ने दंगायूं को सम्मान व पदों से नवाजा है हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं: ...

10 Mar
0

SDPI Madhya Pradesh conducting signature campaign demanding Hospital and Girls College in Khajrana

खजराना मे सरकारी अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज की माँग को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात की, खजराना विधानसभा 5 के वार्ड 39 मे एस.डी.पी.आई. के वार्ड अध्यक्ष मोहसिन खान और सचिव मुजफ्फर हुसैन ने बताया कीखजराना मे बड़े मदरसे और दरगाह के सामने स्थित जमीन खसरा नंबर 435/1/1 पर सरकारी अस्पताल और सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने हेतु हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात जमजम चौराहा खजराना से की गई जिसमे दो हजार से ज्यादा लोगो ने हस्ताक्षर कर अपनासमर्धन जताया !! यह हस्ताक्षर अभियान  चार सप्ताह तक चलेगा। इसके अन्तर्गत घर – घर जाकर भी हस्ताक्षर कराएं जाएंगे ।इसके बाद एक धरना प्रदर्शन किया जाकर कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा !! जिला अध्यक्ष शकील शेख ने बताया की यह जमीन दिनाँक 22 फ़रवरी 1996 मे सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण संस्था को आवंटित की थी जिसकी लीज़ बाद मे निरस्त हो गई थी तब से इस जमीन पर भू माफियाओ की नज़र मे रही है और कई बार इसको बेचनेऔर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिशे की गई है !! आबादी के हिसाब से खजराना मे सरकारी अस्पताल की जरुरत है और छात्राओ के लिए गर्ल्स कॉलेज की, सरकार यह जमीन आवंटित करती है तो जनसहयोग से अस्पताल और कॉलेज का निर्माण करवाया जा सकता है !खजराना हमेशा से ही बुनियादी सुविधाओ से वंचित रहा है सरकार को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए !!

10 Mar
0

SDPI Indore organized protest against recent electricity fair hike in the State

यह की उर्जा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल दुवारा विधानसभा में यह मान लेना कि बिजली के मीटर ज्यादा बिलिंग कर रहे हैं, एक गंभीर मामला है। महज मीटर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देने भर से उपभोक्ताओं को हुई पीड़ा ...

10 Mar
0

SDPI Demand for the Justice towards the Two dalit People who were Murdered or Human Sacrifice

HUMAN SACRIFICE OF DALITS AT SANTE MARAHALLI OF CHAMRAJNAGAR TALUK Bangalore; April.21: On 19th Mar’ 2013 Dalit laborers who were working in the farm of Chamrajnagar District Santamarahalli. One of them was Mr. Nanjaya from Kavudawadi Grama and the other ...

10 Mar
0

Dr Mehboob Sharif Avad elected State President of SDPI Karnataka

J¸ï.r.¦.L gÁeÁåzsÀåPÀëgÁV qÁ| ªÉĺÀ§Æ¨ï ±ÀjÃ¥sï CªÁzï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À«ÄwAiÀÄ 2015-18gÀ ¸Á°UÉ £ÀÆvÀ£À gÁeÁåzsÀåPÀëgÁV qÁ| ªÉĺÀ§Æ¨ï ±ÀjÃ¥sï CªÁzï DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. J¦æ¯ï 30gÀAzÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛj£À ¦üæÃqÀA ºÁ¯ï £À°è £ÀqÉzÀ gÁdå ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAvÀjPÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ...

10 Mar
0

Nepal Earthquake: Karnataka SDPI Appeal to Contribute Earthquake Victims Relief fund

  £ÉÃ¥Á¼À ¨sÀÆPÀA¥À ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滸À®Ä J¸ïr¦L ¤zsÁðgÀ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÉÄÃ.7:  GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ ºÁUÀÆ £ÉÃ¥Á¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ©üÃPÀgÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀPÉÌ vÀÄvÁÛzÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÉƲAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À«Äw ¤zsÀðj¹zÉ.     EzÀgÀ CAUÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ ...

10 Mar
0

BBMP Election: SDPI candidates filed 5 nomination

 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D.8: “¨sÀæµÁ×ZÁgÀ ªÀÄÄPÀÛ d£À¥ÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃlgï” JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ F ¨Áj ©.©.JA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀë¢AzÀ EzÀĪÀgÉUÉ LzÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÆ® w½¹zÉ.      UÀÄgÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨Áj ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ gÁå° £Àqɹ ªÀÄ£ÉÆÃgÁAiÀÄ£À ¥Á¼Àå ªÁrð£À C¨sÀåyð ...

10 Mar
1

All India Muslim Mahaz to unite Muslim, Dalit political parties for the LS-2014

MUMBAI: 02 Feb 2014 65 years of Independent India has witnessed that the Congress and the so-called political parties have continuously been exploiting Muslims. The BJP and some other shadowy saffron political outfits have doused the nation into the hell fire ...

27 Feb
0

SDPI KarnatakaState condemned: Police declined the permission for Social justice day programme at Chamarajnagar

ಪೋಲಿಸರಿಂದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಖಂಡನೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಡಾ! ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ) ವು  “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಕನಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ” ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ ವನ್ನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ...

27 Feb
0

Shivsena calls for abolition of voting rights of Muslims : Karnataka SDPI Condemn

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ರದ್ದತಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆ ಕರೆ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಖಂಡನೆ  ಬೆಂಗಳೂರು, ಎ.13: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಿವಸೇನೆಯು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ)ಯು ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ ...