Category Archives: Programs

10 Mar
0

BBMP Election: SDPI candidates filed 5 nomination

 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D.8: “¨sÀæµÁ×ZÁgÀ ªÀÄÄPÀÛ d£À¥ÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃlgï” JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ F ¨Áj ©.©.JA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀë¢AzÀ EzÀĪÀgÉUÉ LzÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÆ® w½¹zÉ.      UÀÄgÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨Áj ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ gÁå° £Àqɹ ªÀÄ£ÉÆÃgÁAiÀÄ£À ¥Á¼Àå ªÁrð£À C¨sÀåyð ...

27 Feb
0

SDPI KarnatakaState condemned: Police declined the permission for Social justice day programme at Chamarajnagar

ಪೋಲಿಸರಿಂದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಖಂಡನೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಡಾ! ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ) ವು  “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಕನಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ” ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ ವನ್ನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ...

27 Feb
0

SDPI deplores controversy around documentary ‘Storyville: India’s daughter’; demands to lift ban

New Delhi 08 Jan 2015 The Social Democratic Party of India, (SDPI), has deplored the controversy brewing for last few days around the documentary “Storyville: India’s daughter”, made by the British filmmaker Ms Leslee Udwin which has been worsened by ...

27 Feb
0

SDPI expresses satisfaction at checkmating of fascist forces in by-polls

New Delhi, 17 Sept: The Social Democratic Party of India (SDPI) has expressed satisfaction at the checkmating of fascist forces as it is evident by the results of the just concluded bye-elections. The electorates, irrespective of their religious identities, have ...

27 Feb
0

SDPI calls Railway Budget as disappointing

DELHI: 11 July 2014 The Social Democratic Party of India, (SDPI) has called the 2014 Railway Budget as disappointing. The Railway Minister’s statements of intent are not backed up by a roadmap or timeline to achieve them, the party said. ...

27 Feb
0

SDPI organises Leaders Conventions in Bihar

KISHANGANJ/BIHAR: Leaders Conventions have been organized in various Districts of Seemanchal in Bihar. The need of political awareness is running high, the lack of its true awareness is what the darkness that the common man is forced to live in. ...

27 Feb
0

SDPI Bihar formed Party’s unit in Gaya District

GAYA/BIHAR: About 40 youths have taken membership of SDPI in Gaya District of Bihar. Party State Vice President Mehboob Alam said, looking at our country’s current political situation, it has become evident that the political scenario is being ruled over ...

27 Feb
0

SDPI partly welcomes SC verdict on secret vote rejecting all candidates

DELHI: 28 Sept 2013 The Social Democratic Party of India, (SDPI), has partly welcomed the latest Supreme Court verdict wherein the citizens have been granted right to cast secret negative vote rejecting all candidates contesting polls.Indiashall now become the 14th ...

27 Feb
0

SDPI DEMANDS AN UNCONDITIONAL APOLOGY FROM CONGRESS AND RAHUL GANDHI

NEW DELHI 25 Oct 2013: The Social Democratic Party of India has come down heavily on the Statement of Congress Vice President Rahul Gandhi alleging the Muslim youth from riot ravaged Muzaffar nagar were in touch with ISI of Pakistan. ...

27 Feb
0

SDPI, BSP with other organization demand CBI enquiry into the death of Journalist Samshul Huda murder

Bangalore: Bahujana Samaja Party, Social Democratic Party of India, Raitha Sangha & Dalith Sangharsha Samithi demanded CBI enquiry into the murder of Mr.Shamsul Huda at a joint press conference held in Bangalore Recently. The press conference was attended by Abdul ...

678