Category Archives: Press Release

10 Mar
0

SDPI East Delhi District organized a Party Convention.

East Delhi District/Delhi: 07 September 2014   SDPI East Delhi District organized a Party Convention. The convention was attended by all the Cadres and Members representing different assembly constituencies of the district. The convention was presided over by General Secretary ...

10 Mar
0

On Social Justice Day Police Obstruct Public programme: SDPI Protest

 ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನದಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಸರಿಂದ ಅಡ್ಡಿ : ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ   ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಎ.14: ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಕನಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ” ಎಂಬ ...

10 Mar
0

Cadre Convention conducted in Mangrol, Baran District of Rajasthan

Mangrol/Rajasthan: 07 Sept 2014 A massive participation has been witnessed in the “Karyakarta Sammelan”, Cadres Convention at Mangrol constituency of Baran District. A huge count of members who became cadres were taught the Party ideology during the Cadres convention which ...

10 Mar
0

SDPI Rajasthan New State President Declared

सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया राजस्थान की और से 02 मई को प्रात: 11 बजे सीएडी सर्किल स्थित YKS होटल में प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस द्धिवार्षिक सम्मेलन में पार्टी की विभिन्न गतिविधियांें एव वर्किग रिपोट प्रस्तुत ...

10 Mar
0

SDPI Nanded organized Cadre Convention

09 Sept Nanded, Maharashtra The program was conducted at Barkat Complex and was attended by all the cadres from different parts of the district. The program started with a welcome address by District President Aijaz Ahmed. State President Sadique Qureshi ...

10 Mar
0

Newly elected Karntaka state working committee Felicitate Programme at B.C Road

 PÀ¥ÀÄà ºÀt WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ°: E.C§Æ§PÀÌgï       ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ªÉÄÃ.01: £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ «zÉñÀ¢AzÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀAzÀÄ vÀ¯Á 15®PÀë £ÁUÀjPÀjUÉ ºÀAZÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÉñÀzÉÆA¢UÉ ºÉý ªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆâ FUÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð ...

10 Mar
0

Activists of Samajwadi Party have joined SDPI during a convention in MP

SHEOPUR, MP A huge count of cadres assembled at the Hindu Hall at Sheopur District for a convention was a moment of attraction in the town.  Shambhu Berwa, local leader of Samajwadi Party joined SDPI along with his associates. Sheopur ...

10 Mar
0

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ.      ¥ÀlÖtzÀ PÉÆèÃPï lªÀgï §½ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ...

10 Mar
0

Put an end to the threat of terrorism by promoting communal harmony

Purnia, bihar:  09 Jan 2014 Social Democratic Party of India has been running a 2-months long nationwide campaign ‘STOP Politics of Terrorism’, prepared in wake of the recent revelations alleging the terrorist activities sponsored by State. In this connection, SDPI ...

10 Mar
0

Muslims should empower themselves politically to fight against false implication of innocent youths – A Sayeed

New Delhi: The Political Party Social Democratic Party of India has intensified its ongoing campaign for the release of Muslims, tribals and rights activists languishing in jails being falsely accused of terror charges under UAPA and other anti-people black laws; ...