Full width blog

10 Mar
0

Nepal relief fund from SDPI – A humble attempt in extending aid to the earthquake victims – Mohammed Shafi

New Delhi: 05 June 2015 Social Democratic Party of India, recently conducted a campaign to raise funds to extend help to the neighbouring country Nepal which was hit by high intensity earthquake causing destruction and loss of thousands of lives, ...

10 Mar
0

Resolution passed in the National Representative Council meeting of SDPI

Resolution passed in the National Representative Council meeting of Social Democratic Party of India held at Aluva, Ernakulam, Kerala on 24th & 25th May 2015 Resolution No. 1 Failures of One year Modi Government SDPI assesses that the government lead ...

10 Mar
0

A. Sayeed re-elected national president of SDPI

Ernakulam, Kerala: 25 May 2015 Aluva, (Ernakulam) May 25: A. Sayeed has been re-elected unanimously as the national president of Social Democratic Party of India, (SDPI), for three years for the period of 2015-18 at the two-day National Representative Council, ...

10 Mar
0

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ &

 ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿ: ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೆ.15: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯೆಂದು  ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ  ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...

10 Mar
0

SDPI glimpsed on its performances in General Assembly elections

KARNATAKA: SDPI Karnataka glimpsed on their performances in Karnataka Assembly elections in 2013 for the first time. After winning polls in Panchayat and local bodies, the state fielded 24 candidates in alliance with BSP where we were able to secure ...

10 Mar
0

SDPI Rajasthan Appeal to contribute Earthquake victims Relief fund

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इण्डिया के देशव्यापी अभियान के तहत पुरे राजस्थान प्रदेश में नेपाल पीडितो की सहायता के लिए 8.9.10 मई को पैदल मार्च निकाल कर सहायता राशि एकत्र की जाएगी। इसी कडी में एसडीपीआई की कोटा कार्यकारिणी की ...

10 Mar
0

SDPI extending aid to Nepal earthquake victims

New Delhi:  07 May 2015  For over a week we have been witnessing the troublesome high intensity earthquake that rocked our neighboring country Nepal causing massive destruction and loss of over 7 thousand lives, Innumerable residential and commercial buildings collapsed, ...

10 Mar
0

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ.      ¥ÀlÖtzÀ PÉÆèÃPï lªÀgï §½ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ...

10 Mar
0

Newly elected Karntaka state working committee Felicitate Programme at B.C Road

 PÀ¥ÀÄà ºÀt WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ°: E.C§Æ§PÀÌgï       ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ªÉÄÃ.01: £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëªÀÅ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ «zÉñÀ¢AzÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀAzÀÄ vÀ¯Á 15®PÀë £ÁUÀjPÀjUÉ ºÀAZÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÉñÀzÉÆA¢UÉ ºÉý ªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆâ FUÀ PÀ¥ÀÄà ºÀtªÀ£ÀÄß WÀgï ªÁ¥Á¹ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð ...

10 Mar
0

Karnataka State Representatives Council Resolution

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ: ¢£ÁAPÀ 30£Éà J¦æ¯ï 2015 ªÀÄvÀÄÛ 1£Éà ªÉÄà 2015 gÀAzÀÄ «ÄvÀÆÛj£À ¦üæÃqÀA ºÁ¯ï£À°è £ÀqÉzÀ ¸ÉÆöAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ï.r.¦.L) ¥ÀPÀëzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ:      2008gÀ°è ºÀħâ½î ¸ÉÆàÃl £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAZÀÄ DgÉÆÃ¥ÀzÀ°è ...