SDPI

Social Democratic Party of India

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया

Freedom from Hunger, Freedom from Fear

Flag

National Campaigns

Will not tolerate dreaded cow-vigilantism in the name of gau-raksha

गौरक्षा की आड़ में गुण्डागर्दी बर्दाश्त नहीं — एस.डी.पी.आई. =============================== 13 अगस्त कानपुर, आज शाम 7:30 बजे मर्चेन्ट चैम्बर हाल सिविल लाइंस, मे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी औफ़ इंडिया का भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने व कानून अपने हाथ में लेनें के ख़िलाफ़ एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें एस.डी.पी.आई के कार्यकर्ताों के Read more

‘Unite against the Politics of Terror’ – SDPI told hold inauguration of its national campaign on 8th April at Bangalore

Bengaluru, April 7: The democracy in India is passing through the time of trials wherein the questions raised on the process of election even the efficiency of Election Commission is also in the arena of questions. Communal polarization, communal hatred and exclusive politics have entered into a new angles and dimensions. In UP a new Read more

SDPI holds Parliament March, submits memorandum to the President

New Delhi, December 21: A massive Parliament March, a part of the ongoing nationwide Campaign Against Communal Terror with the slogan “On Your Feet, Not On Your Knees”, organized under the banner of Social Democratic of India-SDPI, with more than 5,000 social workers from different states. The party office bearers of SDPI submitted a memorandum Read more

SDPI launches nationwide campaign against Communal Terror

New Delhi, 30 Nov 2015 Social Democratic Party of India will launch a nationwide campaign against communal terror entitled “On Your Feet, Not On Your Knees” from 10 to 30 Dec, 2015. The campaign’s objective is to stop attacks on minorities, dalits, BCs and progressive personalities. The campaign also aims at uniting people to fight Read more

Kodagu: Protest against Petrol price hike

 PÉÆqÀUÀÄ: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨É¯É KjPÉ «gÀÄzÀÞ J¸ïr¦L ¥Àæw¨sÀl£É PÉÆqÀUÀÄ, ªÉÄÃ.4: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ï zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¸ÉÆòAiÀįï qɪÀiÁPÀænPï ¥Ánð D¥sï EArAiÀiÁ (J¸ïr¦L) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ.      ¥ÀlÖtzÀ PÉÆèÃPï lªÀgï §½ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¢PÁÌgÀ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆVzÀgÀÄ. ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÁèzsÀåPÀë C«ÄÃ£ï ªÉÆ»¹£ï ªÀiÁvÀ£Ár,  vÉÊ® zÀgÀ KjPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ Read more